Blog

Sır Psikoloji

Blog

Isyerinde-Mobbing-ve-Psikolojik-Etkileri-1200x806.jpg

29 Aralık 2023 Sır Psikoloji

İşyerinde mobbing, iş ortamında bir veya bir grup çalışanın sürekli ve sistematik bir şekilde başka bir çalışana karşı uyguladığı psikolojik taciz ve baskıdır. Bu durum, çalışanın iş performansını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiler. Mobbing, işyerinde farklı şekillerde kendini gösterebilir. Açık ve dolaylı olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Açık mobbing, doğrudan sözlü veya fiziksel taciz şeklinde olurken, dolaylı mobbing daha çok sosyal dışlama ve profesyonel ilerlemenin engellenmesi biçiminde gerçekleşir.

Mobbingin Psikolojik Etkileri

Mobbingin psikolojik etkileri genellikle derin ve uzun sürelidir. Bu durum, çalışanların duygusal ve zihinsel sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

Stres ve snksiyete

Mobbinge maruz kalan bireyler yüksek düzeyde stres ve anksiyete yaşarlar. Bu durum, iş performansının düşmesine ve iş yerindeki ilişkilerin bozulmasına neden olabilir.

Depresyon ve duygusal tükenme

Sürekli psikolojik baskı altında olan çalışanlarda depresyon ve duygusal tükenme görülme olasılığı artar. Bu durum, işten ayrılma oranlarını da artırabilir.

Mobbingin Uzun Vadeli Etkileri

Mobbingin uzun vadeli etkileri, mağdurun iş ve özel hayatına yayılan ciddi sorunlara yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma, kronik sağlık sorunlarına ve profesyonel kariyerde gerilemelere neden olabilir.

Kariyerde gerileme ve iş kaybı

Mobbing mağdurları sık sık kariyerlerinde gerileme yaşarlar. Bu durum, işten ayrılmaya veya terfi alamamaya kadar gidebilir ve bireyin profesyonel gelişimini olumsuz etkiler.

Kronik sağlık sorunları

Stres ve anksiyetenin uzun süreli etkileri, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve sindirim sorunları gibi kronik sağlık problemlerine yol açabilir.

Mobbinge Karşı Alınabilecek Önlemler

İşyerinde mobbinge karşı alınabilecek önlemler, bu olumsuz durumun önüne geçilmesinde ve mağdurların korunmasında kritik öneme sahiptir.

Kurumsal politikalar ve eğitimler

Kurumlar, mobbinge karşı açık politikalar geliştirmeli ve çalışanları bu konuda bilinçlendirmelidir. Düzenli eğitimler ve çalışanlara yönelik destek programları, olası mobbing durumlarını önleyebilir veya hafifletebilir.

Psikolojik destek ve danışmanlık

Mobbing mağdurlarına yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak, onların bu zorlu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmalarına yardımcı olur.

Mobbingin Önlenmesinde Yöneticilerin Rolü

Yöneticiler, işyerinde mobbingin önlenmesinde hayati bir role sahiptir. Onların bu konudaki tutumları, kurum içindeki genel davranış ve uygulamaları şekillendirir.

İyi örnek olma ve sıfır tolerans

Yöneticilerin mobbinge sıfır tolerans göstermeleri ve iyi örnek olmaları gerekmektedir. Açık iletişim ve adil davranış, sağlıklı bir iş ortamının temel taşlarıdır.

Etkili iletişim ve çatışma yönetimi

Yöneticiler, etkili iletişim becerileri ve çatışma yönetimi teknikleri konusunda kendilerini geliştirmelidir. Bu beceriler, potansiyel mobbing durumlarının erken aşamada tespit edilmesine ve çözülmesine yardımcı olur.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.