Blog

Sır Psikoloji

Blog

Yasam-Boyu-Gelisim-Psikolojisi-e1701386412648.png

27 Aralık 2023 Sır Psikoloji

Yaşam boyu gelişim psikolojisi, bireylerin yaşamları boyunca fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak nasıl değiştiğini anlamaya odaklanır. Bu makalede, yaşam boyu gelişim psikolojisinin temel konularını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Temel Kavramlar ve Kuramlar

Gelişim psikolojisinin tanımı

Gelişim Psikolojisi, bireylerin doğumdan yaşlılığa kadar olan süreçteki psikolojik değişimlerini inceleyen bir disiplindir. Bu alandaki çalışmalar, genetik faktörlerden çevresel etkenlere kadar birçok faktörü kapsar.

Erikson’un psikososyal gelişim kuramı

Erik Erikson, yaşam boyu gelişimi sekiz aşamada ele alan psikososyal gelişim kuramının kurucusudur. Bu aşamalar, temel güven ve bağlanma, özerklik ve utanç, girişimcilik ve suçluluk gibi konuları kapsar.

Fiziksel Gelişim

Doğum öncesi dönem

 • Gebelik Dönemi: Embriyonik ve fetal gelişim, genetik faktörlerin yanı sıra annenin beslenmesi ve yaşam tarzı gibi etkenlere bağlıdır.
 • Doğum ve Yenidoğan Dönemi: Yenidoğanlar, motor becerilerini geliştirme sürecine girerken, aynı zamanda sosyal bağlanma kurma çabalarında bulunurlar.

Çocukluk dönemi

 • Erken Çocukluk: Temel motor becerilerin gelişimi, dil edinimi ve özerklik bu dönemde vurgulanır. Aile ve eğitim ortamı, çocuğun bu aşamadaki gelişimini etkiler.
 • Okul Çağı Çocukları: Akademik yeteneklerin gelişimi, sosyal ilişkiler ve benlik algısı, okul çağındaki çocukların yaşam boyu gelişiminde kritik rol oynar.

Ergenlik dönemi

 • Ergenlik Fiziksel Değişimler: Hormonal değişimler, cinsel olgunlaşma ve büyüme atakları, ergenlik dönemini karakterize eden önemli fiziksel değişimlerdir.
 • Kimlik Oluşturma: Erikson’un kimlik oluşturma aşaması, ergenlerin kimliklerini bulma ve toplumsal rollerini anlama sürecini kapsar.

Bilişsel Gelişim

Piaget’in bilişsel gelişim kuramı

 • Sensomotor Dönem: Doğumdan 2 yaşına kadar olan dönem, çocukların duyusal girişim ve motor beceri geliştirmelerini içerir.
 • Formal İşlem Dönemi: 12 yaş sonrasında başlayan bu dönem, soyut düşünce, mantık ve problem çözme yeteneklerinin gelişimine odaklanır.

Dil gelişimi

 • Çocukluk Döneminde Dil Edinimi: Dil gelişimi, çocukların kelime dağarcıklarını genişletme ve dilbilgisini öğrenme sürecini içerir.
 • Ergenlik ve Yetişkinlikte Dil Kullanımı: Dilin sosyal bağlamdaki rolü, ergenlikten yetişkinliğe geçişte önemli bir değişim gösterir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Bağlanma teorisi

 • Anne-Çocuk Bağlanması: John Bowlby’nin bağlanma teorisi, bebeklerin güvenli bir bağlanma ile yetiştirilmesinin, duygusal sağlıkları üzerinde etkili olduğunu savunur.
 • Arkadaşlık ve Sosyal İlişkiler: Okul çağından itibaren, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal becerilerin gelişimi, bireylerin yaşam boyu sosyal etkileşimini etkiler.

Kriz dönemleri ve stresle başa çıkma

 • Erikson’un Kriz Dönemleri: Erikson’un psikososyal gelişim kuramı, yaşamın belirli dönemlerindeki krizleri vurgular ve bu krizlerin çözümünün bireyin kişisel gelişimine nasıl etki ettiğini inceler.
 • Stresle Başa Çıkma Stratejileri: Stresle başa çıkma, yaşam boyu gelişimde sürekli bir beceri olup, problem çözme, duygusal destek arama gibi stratejilere dayanır.

Yetişkinlik ve Yaşlılık

Yetişkinlik dönemi

 • İş ve Aile Hayatı: Yetişkinlik döneminde, kariyer seçimleri, aile kurma ve çocuk yetiştirme gibi sorumluluklar, bireylerin gelişimini etkiler.
 • Orta Yaş Krizi: Orta yaş döneminde bireyler, yaşam hedeflerini gözden geçirme ve anlam arama süreçlerinden geçebilir.

Yaşlılık dönemi

 • Fiziksel Değişimler: Yaşlılık dönemi, bedensel değişimlerle karakterizedir. Bu dönemde, kognitif fonksiyonlarda düşüşler ve sağlık sorunları sıkça görülür.
 • Hayatın Geriye Bakışı: Yaşlılık döneminde bireyler, hayatlarına değerlendirme ve anlam katma sürecinde olabilirler.

Yaşam Boyu Gelişim ve Toplumsal Etkileşim

Kültürel etkiler

 • Kültürel Farklılıkların Rolü: Kültürel normlar ve değerler, bireylerin yaşam boyu gelişimini etkiler. Toplumsal beklentiler, kişisel gelişimi şekillendirir.
 • Çok Kuşaklı Etkileşim: Aile içinde, farklı kuşaklar arasındaki etkileşim, bireylerin değerlerini, inançlarını ve gelişimini etkiler.

Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.